Vaše poptávka
Vaše poptávka je prázdná

Revize těsnosti chladících zařízení

Provádíme pravidelné revize těsnosti chladících zařízení dle nařízení č.517/2014 platné od 1.1.2015
– přímá revize těsnosti pomocí detektoru úniku chladiva.
– vystavení Evidenčních knih,.
Zajistit pravidelné provádění revizí úniků je povinností PROVOZOVATELE zařízení !
Hrozí pokuta až do výše 1 500 000 Kč podle § 16

Pro provozovatele stacionárních klimatizačních a chladicích systémů a tepelných čerpadel, které jsou v provozu, nebo dočasně mimo provoz a obsahují Regulované látky a F-plyny, vyplívají podle nařízení EU č. 517/2014 o F-plynech, závazné od 1. 1. 2015 tyto legislativní povinnosti:
  • Nařízení EU 517/2014 mění zavedený systém limitů kontrol těsnosti látek F-plynů ze stávajících kg na limity vyjádřené ekvivalentem CO2 (dále CO2-eq).
  • CO2-eq se vypočítá podle hodnoty GWP daného chladiva. Z praktického hlediska to znamená, že limity kontrol těsnosti budou záležet na množství chladiva v zařízení a na jeho GWP.
revize chladicího zařízení

Legislativní povinnosti provozovatele

  • Zařízení obsahuje množství látky rovné a větší než 5 t CO2-eq.
  • Zařízení je sestaveno z více chladicích okruhů s náplní menší než 5 t CO2-eq látky, které ovšem dohromady tvoří náplň chladiva nad 5 t CO2-eq, a to tehdy, je-li jeho technická struktura (sestava) chápána jako sada komponent a potrubí, které tvoří jednu průběžnou strukturu, v níž mohou proudit látky z jednoho místa na druhé, a tato dvě místa jsou součástí jedné jediné aplikace. (Pokud bude obdobným způsobem chápáno zařízení obsahující více chladicích okruhů, které nebudou vzájemně propojeny a v žádném z nich nebude více než 5 t CO2-eq látky, pak po provozovateli nejsou vyžadovány kontroly těsnosti).

Zákon ukládá a provozovatel je povinen doložit kontrolním orgánům t.j. ČIŽP ČR záznamem v Evidenční knize, že zkouška těsnosti byla provedena u chladícího okruhu s chladící náplní :

Chladivo GWP 5 tun CO2 50 CO2
Náplň chladiva v kg
R32 675 7,4 74,1
R134a 1430 3,5 35
R152a 124 40,3 403,2
R404A 3922 1,3 12,7
R407C 1774 2,8 28,2
R410A 2088 2,4 23,9
R507 3985 1,3 12,5

Četnost kontrol u eq 5 t/CO2 1 x za 12 měsíců

  • Pro F-plyny s min. náplní 3 kg a více, se aplikují přepočty CO2-eq od 1. 1. 2015.
  • Pro F-plyny s náplní pod 3 kg se začnou aplikovat přepočty CO2-eq od 1. 1. 2017.
Obsah regulovaných látek Četnost kontrol
Bez detekce systému úniku Se systémem detekce úniku
hermetické systémy 6 kg – 30 kg 1×12 měsíců 1 x 12 měsíců
3 kg – 30 kg 1×12 měsíců 1 x 12 měsíců
30 kg – 300 kg 1 x 6 měsíců 1 x 12 měsíců
nad 300 kg 1 x 3 měsíce * 1 x 6 měsíců
* Systém detekce úniků je povinný pro aplikace obsahující 300 kg náplně a více.

Od 1. 1. 2015 je u zařízení s 500 t CO2-eq a více povinné instalovat systém detekce úniků chladiva. Provozovatelé zařízení s obsahem F-plynů 500 t CO2-eq a více, musí zajistit, aby zařízení bylo vybaveno systémem detekce úniků, které upozorní provozovatele zařízení na únik F-plynů. Systém detekce úniků musí být pravidelně kontrolován každých 12 měsíců.
POZOR: Pro provozovatele zařízení to znamená, že se systém detekce úniků musí zpětně instalovat i u zařízení, u kterých to doposud nebylo dle Nařízení 842/2006 nutné!

Pravidelné kontroly těsnosti hermeticky uzavřeného zařízení

PLATNOST DO 31. 12. 2016

  • Zařízení, která jsou od výrobce označeny jako „Hermeticky uzavřený systémem“, se kontroly vztahují na množství náplně F-plynů rovné a větší než 6kg.

PLATNOST OD 1. 1. 2017

  • Zařízení, která jsou od výrobce označeny jako Hermeticky uzavřený systémem, se kontroly vztahují na množství náplně F-plynů menší než 6 kg.
  • Kontroly těsností se nevztahují na hermeticky uzavřené zařízení obsahující méně než 10 tun CO2-eq. To odpovídá 2,55 kg R 404a
  • Zařízení musí být ovšem od výrobce označené jako Hermeticky uzavřený systémem.

POVINNOSTI PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ

Je-li na zařízení zjištěn únik chladiva, musí provozovatel zařízení zajistit opravu bez zbytečného prodlení. Do jednoho měsíce po provedené opravě zařízení, zajistit kontrolu opravy prostřednictvím certifikované osoby. Udržovat zařízení v takovém technickém stavu, aby nedocházelo k únikům chladiv.

VEDENÍ ZÁZNAMŮ

Provozovatelé zařízení, na které se vztahují kontroly těsnosti F-plynů, jsou povinny vést záznamy. Záznamy musí být vedeny zvlášť pro každé zařízení. Podobu záznamů v ČR upravuje zákon č. 73/2012 a vyhláška 257/2012, které po 1. 1. 2015 zůstávají v platnosti beze změny. Mohou se i nadále používat stávající evidenční knihy. Provozovatel zařízení musí uchovávat záznamy po dobu pěti let.

NOVÉ: Servisní firmy musí uchovávat kopie záznamů po dobu pěti let (dostačující je kopie pořízená fotoaparátem mobilního telefonu a následně vytištěná a uchovaná v papírové podobě).

Provozovatel zařízení je povinen zajistit, aby znovuzískávání prováděly certifikované osoby, a aby znovuzískané F-plyny byly recyklovány, regenerovány nebo zneškodněny. Znovuzískávání je sběr a skladování F-plynů a výrobků, včetně nádob, a zařízení během údržby nebo servisu nebo před likvidací výrobků či zařízení.

SDÍLENÍ ZODPOVĚDNOSTI

Distributor / instalující osoba – zodpovědnost za distribuci chladiv certifikovaným podnikům je nyní zcela jasně sdílena jak samotnými distributory (prodejci), tak montážními firmami. Distributoři chladiv musí kontrolovat, že jsou F-plyny dodávány pouze certifikovaným podnikům.

Přednaplněná nehermeticky uzavřená zařízení plněná F-plyny jsou dodávaná konečnému uživateli pouze tehdy, je-li doloženo, že instalaci provede certifikovaný podnik.

Standartní klimatizace a běžné chladicí okruhy obsahují fluorované skleníkové plyny (R-407, R-410, R-22, atd.) a proto podle ustanovení § 43 písm. o) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, nesmí provádět montáž a servis necertifikovaná osoba (společnost).

Kontrolou dodržování ustanovení zákona č. 73/2012 Sb. je pověřena Česká inspekce životního prostředí, která může při nedodržení zákona uložit pokutu až do výše 1 500 000 Kč podle § 16.

Nový zákon č. 89/2017 platný od 1. dubna 2017 v § 4 odstavci 5 říká, že instalace bude provedena certifikovanou osobou. Za nedodržení tohoto opatření hrozí dle zákona č. 89/2017 pokuta až 1 000 000 Kč.

Naše společnost je certifikovanou společností, vlastnící certifikát kategorie I, a proto Vám můžeme poskytnout odbornou montáž a případný pozáruční servis.
revize chladicího zařízení

Informace o certifikované osoběCertifikát
Certifikát
Certifikát


Tel.: 603 490 151 – Klíma Petr

U všech služeb preferujeme individuální přístup.
Rádi k vám tedy přijedeme a prokonzultujeme s vámi, které zařízení by pro váš podnik bylo nejvhodnější.

Zavolejte na číslo +420 603 490 151 a domluvíme si nezávaznou schůzku.

logo
kontakt qr kod